Dámské rybářské závody

Pravidla týmové závody žen

Začátek závodu v pátek 17.5.2024 ve 12.00hod. a konec závodu v neděli 19.5.2024 ve 12.00hod.

Pořadatel:

Hlavní pořadatel: Tábořiště Semín

Hlavní rozhodčí: p. Martin Král

Tým

Tým jsou 2 rybářky + 1 až 2 pomocníci , kteří se po registraci do závodů již nemění. 3. a 4. člen týmu se může účastnit  lovu pouze jako pomocník a nesmí nijak manipulovat s pruty.

Startovné

Startovné je stanoveno na 5000 Kč/tým. Každý z účastníků si může objednat stravu. Stravu je nutné objednat při registrci.

Přihlášení do závodů

Nevratná záloha ve výši 50% startovného se hradí v termínu dle dohody na účet. Poslední termín k úhradě zálohy je do sedmi pracovních dnů po obdržení platebních údajů, kdy lze úhradu provést přímo na rybníku. V případě, že nedojde k úhradě, je kontaktován náhradní tým. Druhá část startovného musí být uhrazena nejpozději do5.4.2024

Registrace a losování

Registrace týmů proběhne v pátek 17.5.2024 v 8:00 u rybníka. V 09.00hod. proběhne zahájení závodů a následně pak losování. Losování probíhá ve dvou kolech. V prvním kole si tým vylosuje pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci včas, bude losovat po skončení losování.

Bodování

Bodovanou rybou je kapr a amur nad 5kg, přičemž rozhoduje 5 nejtěžších ryb. V případě, že se tým rozhodne pro zvážení ryby, kontaktuje sektorového rozhodčího, který zajistí její zvážení a zapsání do výsledků. Po zapsání páté ryby se každá další těžší ulovená ryba přepisuje. Po zvážení musí být ryba neprodleně vrácena vodě. Stejně tak musí být neprodleně vrácena vodě i v případě, že nebude vážena. Tým si může před přivoláním rozhodčího sám rybu zvážit. K uchovávání úlovků do zvážení lze použít podložku-vaničku, a to pouze krátkodobě, pro delší uchování ryby lze použít sak (takto uchovaná ryba bude vždy vážena). V případě rovnosti vah rozhoduje o pořadí těžší ryba, popřípadě 2. nebo 3.

Přesun na místa a příprava lovného místa

Soutěžící se mohou do vylosovaného sektoru přesunout hned po vylosování čísla sektoru. Zde mohou závodníci začít s přípravou rybářského náčiní. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu rybníka.

Vnadění před a během závodu

V 10.30hod. mohou začít soutěžící s vnaděním. Vnadění je povoleno pouze ze břehu, z místa lovného sektoru. Před zahájením závodu lze k vnadění použít kobru, lopatku, raketu, prak, ruku. V průběhu závodu lze k vnadění použít pouze PVA materiálů, kobru, lopatku, prak, ruku (raketa je zakázaná). Ke krmení lze použít pouze boilií a pelety, mikropelety, granule. Stejně tak i při samotném lovu. Veškeré další návnady a nástrahy ( krmítkové směsi, methodmixy, partikly, atd.) jsou zakázány a nesmí být uloženy ani v lovném sektoru.

Lovný sektor

Každý tým si vylosuje jedno místo v daném sektoru. Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s označením sektoru v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru. Na vodě je lovný sektor označen bójkami.

Lov

Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu, platného pro revír na rok 2024. Soutěžní pravidla mají přednost před Rybářským řádem. Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“.Pokud dojde k ulovení sumce velkého, je nutné před puštěním nahlásit rozhodčímu.

Povolená technika lovu

Každý tým loví na maximálně 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem, pletená šoková šňůra je zakázána. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže – průběžná montáž. Jako nástrahu lze použít pouze boilies a pelety.

Z důvodu regulérnosti závodů je povinné používat zadní olova (Back Lead)

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení a montáže. Lov probíhá pouze na odhoz a ze břehu.

Povolené a povinné technické prostředky k lovu

Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem (min. 90 cm rameno podběráku), vaničkou pod ryby, eko sakem a dezinfekcí k ošetření ryb.

Pohyb a chování v průběhu závodu

V případě zjištění porušení pravidel závodu může být dána soutěžícímu týmu výstraha, při opakování porušení pravidel může následovat vyloučení týmu bez nároku na náhradu startovného. V případě zjištění závažného porušení pravidel, může být tým vyloučen ihned (porušení rybářského řádu, nevhodné chování k uloveným rybám, neetické chování mezi rybáři). V případě vyloučení musí tým setrvat na lovném místě do ukončení závodů – pokud to neumožňuje manipulační prostor k opuštění lovného místa (nesmí dojít k omezení v lovu dalších týmů).

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní gril povolen). Po ukončení závodu je každý povinen provést úklid lovného sektoru. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení

Po ukončení závodu bude v 13.00hod. zveřejněna listina s výsledky závodů. V 13.15hod. proběhne vyhlášení výsledků, předání cen.

Ceny

1 . místo – 2x pohár + 12000,-

2. místo – 2x pohár + 8000,-

3. místo – 2x pohár + 6000,-

4., 5.místo – 2x pohár

Nejtěžší ryba závodu – pohár +1000,-

První ryba závodu – pohár (počítá se zapsaná ryba)

Poslední ryba závodu – pohár (počítá se zapsaná ryba)

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla a výši výher. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.